Predavači i supervizori


Dr Zorica Marić, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, trener i supervisor akreditovan od strane EABCT, AEI i IAREBT. Od 1998. do 2022. godine bila je direktor REBT Pridruženog trening centra Instituta Albert Elis. Aktivno drži treninge i supervizije iz RE&KBT i kognitvno-bihejvioralnog koučinga u zemlji i inostranstvu. Gotovo 30 godina praktikuje RE&KBT u privatnoj psihoterapijskoj praksi i razvija programe primene RE&KBT-a u nekliničkim kontekstima. Osnivač je i počasni predsednikUpravnog odbora Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbijei potpredsednik Udruženja za kognitivno-bihejvioralni koučing Srbije. Takođe je akreditovani kouč Internacionalne koučing federacije i Internacionalne asocijacije za koučing psihologiju. Član je uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. Autor je više priručnika iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije i koučinga i poglavlja u udžbenicima iz psihoterapije. Objavila je više stručnih članaka i preko trideset saopštenja na kongresima.

 

Prof. dr Tatjana Vukosavljević Gvozden, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, trener i supervisor akreditovan od strane EABCT, AEI i IAREBT. Osim toga poseduje internacionalni sertifikat iz psihoanalize. Redovni je profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti psihoterapije i savetovanja. RE&KBT primenjuje u privatnoj psihoterapijskoj praksi. Aktivno se bavi istraživanjima teorije i prakse kognitivno-bihejvioralnih terapija. Predsednik je Upravnog odbora Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije, član uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy i član predsedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Objavila je šest knjiga iz oblasti psihoterapije, preko četrdeset članaka i poglavlja u stranim i domaćim časopisima i knjigama i imala više od šezdeset saopštenja na kongresima od međunarodnog i nacionalnog značaja.

 

Prof. dr Borjanka Batinić, psihijatar, doktor medicinskih nauka, licencirani psihoterapeut, trener i supervisor akreditovan od strane EABCT, AEI i IAREBT. Redovni je profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na predmetima Opšta psihopatologija i Specijalna psihopatologija i specijalista psihijatrije na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije; RE&KBT primenjuje na klinici i u privatnoj praksi, naročito u tretmanu anksioznih poremećaja, depresije i opsesivno-kompulzivnog i srodnih poremećaja. Aktivno se bavi istraživanjima u oblasti psihopatologije. Objavila je stotinu bibliografskih jedinica. Autor je tri knjige kao i više poglavlja u udžbenicima. Član je Udruženja psihijatara Srbije, European Psychiatric Association, Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije, Еuropean Association for Behavioural and Cognitive Therapies, International Association for Rational Emotive Behavior Therapy.

 

Doc. dr Nikola Petrović, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, supervizor akreditovan od strane AEI, EABCT i IAREBT. Docent je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti psihoterapije. Odlušao je i četvorogodišnju edukaciju iz sistemske porodične terapije i završio edukacije za AKT i DBT. Na funkciji je zamenika predsednika Upravnog odbora Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije. Pored toga je zamenik predsednika upravnih odbora Udruženja za kognitivno bihejvioralni koučing i Udruženja za koučing psihologiju Srbije, kao i Centra za unapređivanje i zaštitu psihičkog zdravlja. Predsednik je Odbora za etička pitanja Društva psihologa Srbije i član etičkog odbora EFPA i EABCT. Objavio je preko trideset članaka i poglavlja u stranim i domaćim časopisima i knjigama i imao preko 40 saopštenja na kongresima od međunarodnog i nacionalnog značaja. Član je uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy.

 

Doc. dr Ivana Peruničić-Mladenović, psiholog, specijalista medicinske psihologije, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, supervizor akreditovan od strane EABCT. Završila je takođe sistemsku porodičnu terapiju. Zaposlena je u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, a RE&KBT primenjuje u Institutu i u privatnoj praksi. Docent je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu gde predaje predmete iz oblasti kliničke psihologije i psihodijagnostike. Član je uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy i Psihološka istraživanja. Objavila je dvadesetak članaka u stranim i domaćim časopisima i imala više od 80 saopštenja na kongresima od međunarodnog i nacionalnog značaja.