Predavači i supervizori


 

 

Dr Zorica Marić, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, akreditovani supervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute  Od 1998. godine je direktor REBT Pridruženog trening centra Instituta Albert Elis. Aktivno drži treninge i supervizije iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije i kognitvno-bihejvioralnog koučinga u zemlji i inostranstvu. Gotovo 30 godina praktikuje REBT u privatnoj psihoterapijskoj praksi i razvija programe primene REBT-a u nekliničkim kontekstima, obuhvatajući škole i radne organizacije. Dr Marić je predsednica Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije  i predstavnik u Evropskoj asocijaciji za bihejvioralne i kognitivne terapije. Član je uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. Autor je više priručnika iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije i koučinga i poglavlja u udžbenicima iz psihoterapije. Objavila je više stručnih članaka, kao i preko trideset  saopštenja na kongresima.

 

Prof. dr Tatjana Vukosavljević Gvozden, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, akreditovani supervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute, čemu je prethodila obuka i internacionalni sertifikat iz psihoanalize. Redovni je profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti psihoterapije i savetovanja. RE&KBT primenjuje u privatnoj psihoterapijskoj praksi. Aktivno se bavi istraživanjima teorije i prakse kognitivno-bihejvioralnih terapija. Član je predsedništva Saveza psihoterapeuta Srbije, potpredsednik je Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije, član uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. Objavila je šest knjiga iz oblasti psihoterapije, preko četrdeset članaka i poglavlja u stranim i domaćim časopisima i knjigama i imala više od šezdeset saopštenja na kongresima od međunarodnog i nacionalnog značaja.

 

Prof. dr Borjanka Batinić, psihijatar, doktor med. nauka, psihoterapeut, akreditovani superervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute. Vanredni je profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti psihopatologije. Takođe je zaposlena na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. RE&KBT primenjuje na Klinici za psihijatriju i u privatnoj praksi. Oblast posebnog interesovanja je primena RE&KBT u radu sa pacijentima sa kliničkom slikom multiplih komorbidnih stanja, kao i mogućnosti i dometi kombinovane psihoterapije i farmakoterapije. Objavila je dve knjige iz oblasti psihopatologije, preko četrdeset članaka i poglavlja u stranim i domaćim časopisima i knjigama i imala više od šezdeset saopštenja na kongresima od međunarodnog i nacionalnog značaja.

 

Doc. dr Ivana Peruničić, psiholog, specijalista medicinske psihologije, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, supervizor akreditovan od strane EABCT. Završila je takođe sistemsku porodičnu terapiju. Zaposlena je u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu a RE&KBT primenjuje u Institutu i u privatnoj praksi. Docent je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu gde predaje predmete iz oblasti kliničke psihologije i psihodijagnostike. Član je uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. Objavila je dvadesetak članaka.

 

Doc. dr Nikola Petrović, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, akreditovani supervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute. Pored edukacije iz REBT završio je i tri godine edukacije iz Sistemske porodične terapije, kao i kurs iz Terapije posvećenosti i prihvatanja. Docent je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti psihoterapije. Na funkciji je zamenika predsednika Upravnog odbora Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije. Pored toga je zamenik predsednika upravnih odbora Udruženja za kognitivno bihejvioralni koučing i Udruženja za koučing psihologiju Srbije, kao i Centra za unapređivanje i zaštitu psihičkog zdravlja. Predsednik je Odbora za etička pitanja Društva psihologa Srbije. Objavio je 25 članaka i poglavlja u stranim i domaćim časopisima i knjigama i imao četrdesetak saopštenja na kongresima od međunarodnog i nacionalnog značaja.